ประวัติ
คำขอบริการ
ขอบข่ายการให้บริการ
ผังโครงสร้าง
 
       ห้องปฏิบัติการทดสอบของบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพิ่อดำเนินการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลและค่าส่วนประกอบทางด้านเคมีของอลูมิเนียมอัลลอย ให้กับลูกค้าที่ต้องการทดสอบชิ้นงานโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐาน ระดับสากลรวมถึงได้ผลวิเคราะห์และทดสอบที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด

       พ.ศ. 2553 เปิดดำเนินการและจัดหาเครื่องมือทดสอบต่างๆ

       พ.ศ. 2554 จัดทำระบบงานของห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005

       พ.ศ. 2555 ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                        หมายเลข TESTING NO. 312

       พ.ศ. 2556 ขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มเติมจากเดิมในส่วนของการทดสอบคุณสมบัติทางกลและเคมีในอลูมิเนียมอัลลอย
 
 
 
 
  Copyright @ 2013 Daiki Aluminium Industry (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.