ประวัติ
คำขอบริการ
ขอบข่ายการให้บริการ
ผังโครงสร้าง
 
Organization
 


นายชวลิต ชาติแก้ว

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
และห้องปฏิบัติการ


นางสาวกัญญลักษณ์ เอี่ยมจำรูญ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบทางกายภาพ
ของอลูมิเนียมอัลลอย


นางสาวมะลิวัลย์ ยมศิริ

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการทดสอบส่วนผสมทางเคมีอลูมิเนียมอัลลอย
 
 
 
   
  Copyright @ 2013 Daiki Aluminium Industry (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.